Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pałac w Rogalinie

Pałac w Rogalinie
Foto Galeria

Pałac w Rogalinie
Rogalin szczyci się historią sięgającą 700 lat. Dziś jednak kojarzą się z okazałą rezydencją Rodu Raczyńskich i rzadkim na skalę europejską skupiskiem dębów. To one s¹ magnesem przyci¹gaj¹cym do gminy co roku dziesi¹tki tysiêcy turystów z kraju i zagranicy.
Historia pa³acu rogaliñskiego siêga 2 po³. XVIII wieku, kiedy w³aœcicielem dóbr sta³ siê Kazimierz Raczyñski, póŸniejszy marsza³ek koronny na dworze Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. W latach 1768-1774 zbudowano dla niego póŸnobarokowe za³o¿enie pa³acowe wg projektów nieznanego architekta, pochodz¹cego najprawdopodobniej z krêgu saskiego. W latach 80-tych XVIII wieku przeprowadzono modernizacjê wnêtrz pa³acu w stylu klasycystycznym.

Autorami projektów byli najwybitniejsi wówczas architekci królewscy: Dominik Merlini i Jan Christian Kamsetzer. W³aœciciel Rogalina w latach 1810-1845 - Edward hr. Raczyñski przebudowa³ salê balow¹ na zbrojowniê o neogotyckiej dekoracji, a kaplicê pa³acow¹ w skrzydle po³udniowym na bibliotekê i archiwum. W 1820 roku, na wschodnim krañcu osi za³o¿enia, wzniós³ kaplicê - kopiê rzymskiej œwi¹tyni Maison Carree w Nimes niedaleko Marsylii - pe³ni¹c¹ jednoczeœnie funkcjê mauzoleum rodowego. W latach 90-tych XIX wieku, kiedy w³aœcicielami Rogalina byli Edward Aleksander Raczyñski i jego ¿ona Ró¿a z hr. Potockich, krakowski architekt Zygmunt Hendel prowadzi³ w pa³acu szeroko zakrojone prace remontowo - konserwatorskie. Hendel by³ autorem projektu neobarokowej biblioteki na piêtrze pa³acu. W latach 1911-1912 Edward Aleksander Raczyñski wzniós³ poni¿ej po³udniowej oficyny pa³acu budynek galerii malarstwa, w którym umieœci³ gromadzon¹ przez siebie od lat 80-tych kolekcjê malarstwa. By³ to jeden z nielicznych w tym czasie na ziemiach polskich obiekt zbudowany od pocz¹tku z myœl¹ o udostêpnianiu go publicznoœci.

W czasie drugiej wojny œwiatowej, kiedy pa³ac by³ siedzib¹ Hitler - Jugend Gebietsfuhrerschule i krótko po jej zakoñczeniu, wyposa¿enie pa³acu uleg³o prawie ca³kowitemu rozproszeniu. Zachowa³a siê znaczna czêœæ zbiorów, zdeponowanej w przededniu wojny przez Rogera Raczyñskiego w warszawskim Muzeum Narodowym, galerii rogaliñskiej. Ocala³y te¿ portrety rodzinne i nieliczne wyroby rzemios³a artystycznego. W 1949 roku pa³ac w Rogalinie sta³ siê Oddzia³em Muzeum Wielkopolskiego, przemianowanego w 1950 roku na Muzeum Narodowe w Poznaniu.
W 1991 roku syn twórcy rogaliñskiej galerii - Edward Bernard hr. Raczyñski, Prezydent RP na UchodŸstwie, powo³a³ Fundacjê im. Raczyñskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, której przekaza³ prawa w³asnoœci do pochodz¹cych z pa³acu dzie³ sztuki oraz zespo³u rezydencjonalnego.
Po³o¿on¹ malowniczo w dolinie Warty rogaliñsk¹ rezydencjê wraz z ogrodem francuskim z drugiej po³owy XVIII wieku, otacza malowniczy park krajobrazowy w stylu angielskim, z unikatowym w skali europejskiej skupiskiem starych dêbów. Spoœród nich najwiêksz¹ s³aw¹ ciesz¹ siê, nosz¹ce imiona legendarnych s³owiañskich braci, dêby Lech, Czech i Rus. W parku znajduje siê ponad tysi¹c drzew uznanych za pomniki przyrody. Zachwyt wzbudza majestatyczny d¹b Edward rosn¹cy na nadwarciañskich ³¹kach.

Ÿród³o:http://www.rogalinek.zhp.wlkp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=88

Pałac w Rogalinie

Pokaż Zamki i Pałace na większej mapie
Dęby w Rogalinie

Dęby w Rogalinie

Kościół św. Marcelina i Mauzoleum Raczyńskich

Kościół św. Marcelina i
Mauzoleum Raczyńskich w Rogalinie