Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Festiwal Fantastyki Twierdza 2018

https://www.facebook.com/TwierdzaFestiwal/
http://festiwaltwierdza.pl


Czwarta edycja Festiwalu Fantastyki Twierdza która odbędzie się 7-9 września 2018 na terenie niezwyk³ego zabytkowego obiektu z XIX wieku w Twierdzy Boyen w Gi|ycku. Miejsca pe³ne zakamarków, wa³ów, umocnieñ i zró¿nicowanych wysokoœci terenu tworzy niepowtarzalny klimat, w którym wszelkiego rodzaju gry nabior¹ zupe³nie nowego wymiaru. Ju¿ samo siedzenie w klimatycznej Karczmie przeniesie Was w podró¿ do innych uniwersów.

Znajdziecie u nas blok RPG, LARP, blok literacki: spotkania z autorami, spotkania ze s³awami fantastyki, blok artystycznyny: sesje zdjêciowe i wystawy; Games Room (planszówki, karcianki); prelekcje; blok warsztatowy (walka, ³ucznictwo, œpiew, taniec); projekcje filmów niezale¿nego kina zwi¹zanego z fantastyk¹; strefê wystawców oraz Fantasmagorium: przestrzeñ, gdzie fantastykê poczujecie wszystkimi zmys³ami.

Nie zabraknie tak¿e konkursu cosplay i projektów strojów czyli twierdzowego AlterEgo! Najm³odsi w Szkrabstrefie bêd¹ siê doskonale bawiæ pod opiek¹ naszych animatorów i w trakcie przygotowanych dla nich atrakcji i konkursów. W sobotni wieczór zaprosimy Was jak co roku na niezapomniane koncerty.

Twierdza goœci u siebie wszystkie nurty fantastyki: FANTASY i SCI-FI: STEAMPUNK, CYBERPUNK, WORLD OF DARKNESS, STAR WARS, GRA O TRON, WIEDMIN, THE VIKINGS, WARCRAFT, WARHAMMER, POST APO i wiele, wiele innych uniwersów stworzonych przez ludzk¹ wyobraŸniê!

https://www.facebook.com/CytadelaFestiwal/
https://www.facebook.com/events/514546328896024/
http://www.festiwalcytadela.pl

Festiwal Cytadela odbêdzie siê po raz drugi na terenie zabytkowej Twierdzy Modlin. Wszystkie atrakcje bêd¹ siê odbywa³y na dziedziñcu fortyfikacji oraz w czêœci najd³u¿szego budynku Europy. Znajdziecie u nas bloki: literacki, filmowy, serialowy, popularno naukowy, komiksowy, warsztatowy i pokazowy. Bêdzie równie¿ blok Mangi i Anime. Nie zabraknie u nas znakomitych sesji RPG i LARPów. Mi³oœnicy planszówek, karcianek i systemów bitewnych odnajd¹ siê w Games Roomie. Bêdzie tak¿e blok gier elektronicznych. Artyœci zaprezentuj¹ swoje prace zwi¹zane z fantastyk¹. Projektanci mody alternatywnej poka¿¹ swoje kreacje. Wystawcy zjad¹ siê z ca³ego kraju. A ju¿ dziœ zacznijcie siê szykowaæ na konkurs AlterEgo Cytadela cosplay i projekt w³asny w zupe³nie nowej formule!

Fani post apo wreszcie znajd¹ siê w prawdziwej Fabrycznej Zonie, gdzie zmys³y p³ataj¹ figle, a stalkerzy krêc¹ siê w poszukiwaniu artefaktów. Skupimy siê nie tylko na futurologii, ale i dotkniemy Ÿróde³. Zapraszamy Was do Slavii: œwiata s³owiañskich bóstw, mitów i legend! Tylko ostro¿nie  prosimy nie dra¿niæ s³owiañskich demonów! Po tym wszystkim odpoczniecie w naszej karczmie z klimatycznym jedzeniem i napitkami  gdzie spotkacie siê ju¿ na prywatnym gruncie ze s³awami polskiej fantastyki!