Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Katedra pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty
w Kwidzynie

Katedra w Kwidzynie
Foto Galeria

Katedra pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty w Kwidzynie

Już w 1285 roku do rangi katedry podniesiono pierwszy kościół w Kwidzynie. Dziś oglądamy kościół z drugiej połowy XIV wieku. Kościół św. Jana Ewangelisty został zbudowany jako katedra diecezji pomezańskiej. Wybudowano go, jako jeden kompleks budynków, w połączeniu z warownym zamkiem kapituły pomezańskiej. Gotycki, ceglany kościół mieści w sobie pięcioprzęsłowy korpus o charakterze pseudobazyliki i dwukondygnacyjny chór. Pod sklepieniem gwiaździstym z żebrem przewodnim znajdziemy prezbiterium i nawę główną. Zachodnia ściana łączy się z zamkiem kapitulnym, a od strony południowo-zachodniej znajduje się wysoka wieża, która oprócz dzwonnicy, jako główna wieża zamkowa pełniła funkcje obserwacyjno-obronne. Wymiary katedry to długość, która wynosi 86 m, szerokość 25 m, wysokość nawy głównej 21 m, wysokość dzwonnicy 59 m. We wnętrzu świątyni możemy oglądać zespół gotyckich malowideł ściennych z przełomu XIV/XV wieku (całkowicie przemalowanych w XIX i XX wieku). Pierwszych zniszczeń świątynia zakosztowała w latach 1478-1479 w wyniku oblężenia Kwidzyna przez polskie wojska  podczas wojny księżej. Odbudowano ją w 1496 roku z nakazu bp Jana IV. Kolejno za czasów biskupa Hioba von Dobeneck w latach 1502-1521 powstały w prezbiterium malowidła ścienne przedstawiające poczet 17 biskupów pomezańskich i 3 wielkich mistrzów krzyżackich. W latach 1525-1526 Prusy Książęce przeszły na protestantyzm, a diecezja uległa formalnej likwidacji w 1578. Świątynię zaadaptowano na surowy styl protestanckich świątyń m.in. wytynkowano wewnętrzne ściany, a prezbiterium i korpus przedzielono ścianą fachwerkową. Kolejne zmiany w architekturze obiektu przyniósł rok 1586, wybudowano wtedy przed głównym wejściem od strony południowej kruchtę z gotlandzkiego piaskowca. W kolejnych latach powstał również malowany tryptyk ze sceną Ukrzyżowania z 1570 roku, rzeźbiony dawny ołtarz główny z około 1690 roku, ambona z 1634, efektowne rzeźbione epitafia Augustyna Mildego z 1602 roku, Jerzego von Rembau z 1610 roku oraz Eilharda Menckena z 1683 roku. W 1705 roku dobudowano kaplicę grobową, w której spoczął Otton Fryderyk von Groeben. Kolejnym rzadkim zabytkiem są dwa bogato zdobione ewangelickie konfesjonały z 1716 roku. Nastał czas wojen napoleońskich w 1807 roku. W tym okresie kościół został zamieniony na magazyn żywności i halę ćwiczeń. Dokonano również dewastacji obiektu. Renowacji katedry dokonano za sprawą architekta Schroedera dopiero w latach 1816-1817. W kolejnych latach 1862-1864 dokonano gruntownej modernizacji kościoła. Ta modernizacja miała na celu przywrócenie wyglądu katedry z czasów średniowiecznych. Prace koordynował niemiecki architekt Friedrich August Stüler,  według jego projektu wybudowano neogotycki ołtarz i ambonę, wykonawstwa rzeźbiarzy Kocha z Poczdamu i Henryka Medema. Świątynię wyposażono w obraz ołtarzowy pt. Zmartwychwstanie pędzla prof. Bernharda Plockhorsta z Weimaru. Ponadto odbudowano zawalone sklepienie w prezbiterium, odsłonięto i przemalowano gotyckie malowidła ścienne. W 1945 niezniszczony kościół przejął zakon franciszkanów, który opiekował się nim do 1993. Potem dzięki staraniom prepozyta kapituły ks. Wojciecha Kruka rozpoczęto systematyczne prace remontowe i konserwatorskie. Dziś katedra pełni również funkcję kościoła parafialnego, a jej piękne wnętrze możemy zwiedzać. Katedra to też miejsce pochówku. Spoczywają tu biskupi pomezańscy, wielcy mistrzowie krzyżaccy Werner von Orseln (1330) i Ludolf König (1348), błogosławiona Dorota z Mątowów (1394), jej spowiednik i wybitny teolog Jan z Kwidzyna oraz Otton Friedrich von Groeben, który był pierwszym pruskim eksploratorem Afryki.
Tekst na podstawie://www.katedrakwidzyn.pl/pl/o_konkatedrze/

Katedra w Kwidzynie

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie